07/07/2021 – Έκθεση Ελέγχου Συγχώνευσης του Α.Κ. «THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» από το Α.Κ. «ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο»

Στα πλαίσια των καθηκόντων του, ο Θεματοφύλακας του απορροφώμενου Α.Κ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.» συντάσσει Έκθεση Ελέγχου Συγχώνευσης με την οποία επιβεβαιώνει ότι η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα το άρθρο 54 του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», όπως ισχύει. Δείτε την Έκθεση Ελέγχου Συγχώνευσης εδώ.