17/10/2017 – Παρουσία και στην αγορά των Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων

Με το ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων διεισδύει η ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλής ρευστότητας προτάσσοντας αποδόσεις τουλάχιστον ανάλογων με τις αποδόσεις της χρηματαγοράς με διατήρηση της αρχικής αξίας της επένδυσης.

Οι επενδυτές που θα το επιλέξουν προσδοκούν ικανοποιητικές αποδόσεις με υψηλή ρευστότητα και χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο εκμεταλλευόμενοι τα πλεονεκτήματα που αποκομίζει ενός ισχυρός θεσμικός επενδυτής από τις επενδύσεις της κοινής περιουσίας του Α.Κ.

Το ATHOS Income Plus Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων επενδύει σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς επενδυτικής διαβάθμισης, σε βραχυπρόθεσμα κρατική και εταιρικά ομόλογα καθώς και σε έντοκα γραμμάτια. Συνολικά η σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής του χαρτοφυλακίου του δεν ξεπερνά τους δώδεκα μήνες.