22/03/2019 – Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY

THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

 

Η εταιρεία ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142754460000), με έδρα το Νέο Ψυχικό (Περικλέους 2, 15451) γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι με την 313/20.03.2019 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού του διαχειριζόμενου από αυτήν αμοιβαίου κεφαλαίου «THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ». Ο τροποποιημένος Κανονισμός του Α.Κ. συνυπογράφεται από τον Θεματοφύλακα του, την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Η τροποποίηση του Κανονισμού του Α.Κ. αφορά στην αλλαγή:

  • της ονομασίας του σε «THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ», και
  • της κατηγορίας του από Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων σε Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Ειδικότερα, ο Κανονισμός του Α.Κ. τροποποιήθηκε ως εξής:

Α) Στην επικεφαλίδα του Κανονισμού, μετονομασία του Α.Κ. σε «THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ».

Β) Στο άρθρο 2 «ΟΣΕΚΑ», τροποποιήθηκαν οι παράγραφοι 1 και 2 ως κατωτέρω:

  1. Ο ΟΣΕΚΑ «THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ » έχει την μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα µε τα σχετικώς οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 4099/2012, στο εξής καλούμενο « Αμοιβαίο Κεφάλαιο».
  2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συστάθηκε κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 48/28.1.1998 (ΦΕΚ 134/Β/18.2.1998) με την επωνυμία «INTERNATIONAL ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» με αρχικό ενεργητικό 1.173.881,14 ευρώ. Με την υπ’ αριθμό 47/25.1.2005 (ΦΕΚ 122/Β/2.2.2005) απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετονομάστηκε σε «INTERNATIONAL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» και στη συνέχεια με την υπ’ αριθμό 110/11.7.2011 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιήθηκε εκ νέου η επωνυμία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε «INTERNATIONAL ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ». Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 257/29.6.2016 τροποποιήθηκε ο Κανονισμός του με αλλαγή της επωνυμίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε «THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ». Δυνάμει της υπ’ αριθμό 15/834/20.12.2018 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» ανέλαβε από την 28/12/2018 η ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 313/20.03.2019 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετονομάστηκε σε «THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» και ταυτόχρονα μετατράπηκε η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από Α.Κ. Διαχείρισης Διαθεσίμων σε Ομολογιακό Α.Κ.

Γ) Το άρθρο 3 «Επενδυτικός Σκοπός – Επενδυτική Πολιτική» αντικαταστάθηκε ως κατωτέρω:

Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης, η οποία θα προέρχεται κυρίως από εισόδημα και δευτερευόντως από υπεραξία κεφαλαίου, με την ανάληψη του χαμηλότερου δυνατού επενδυτικού κινδύνου.

Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού το Α.Κ. επενδύει κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους σε Ευρώ (υπερεθνικές, κρατικές και εταιρικές ομολογίες, και κρατικά έντοκα γραμμάτια) ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η μέση τροποποιημένη διάρκεια του χαρτοφυλακίου (Modified duration) δεν θα ξεπερνά τα τρία (3) έτη.  

Η επενδυτική φιλοσοφία βασίζεται στη θεμελιώδη ανάλυση. Αναλύοντας τα διεθνή μακροοικονομικά δεδομένα, διαπιστώνεται η φάση του οικονομικού κύκλου και εκτιμάται η πορεία βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών, με σκοπό τη βέλτιστη κατανομή του ενεργητικού του Α.Κ. μεταξύ χρεωστικών τίτλων και μετρητών. Στην συγκρότηση του χαρτοφυλακίου, λαμβάνονται υπόψη η σταθμισμένη χρονοδιάρκεια, η κυρτότητα καθώς και η θέση κάθε ομολόγου στην καμπύλη αποδόσεων. Σε δεύτερο επίπεδο εφαρμόζεται κατάλληλη μεθοδολογία ανάλυσης, προκειμένου να επιλεγούν συγκεκριμένες εκδόσεις τίτλων και το ποσοστό επένδυσης σε κρατικούς και εταιρικούς τίτλους. Σε σχέση με την επιλογή εταιρικών τίτλων, στόχος είναι η επιλογή εκδόσεων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που εμφανίζουν θετικά μεταβαλλόμενη ζήτηση, παρουσιάζουν ηγετική θέση στον κλάδο τους ή δραστηριοποιούνται σε μικρά κομμάτια της αγοράς, εμφανίζουν θετικές προοπτικές κερδοφορίας και αποδεδειγμένα ικανή διοίκηση. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή των συγκεκριμένων τίτλων στοχεύει στη βελτιστοποίηση της σχέσης κινδύνου/απόδοσης σύμφωνα με τη θεωρία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.

Το Α.Κ. δύναται να προστατεύει (αντισταθμίζει) ή να βελτιώνει (διαχειρίζεται αποτελεσματικά) τις αποδόσεις των στοιχείων του ενεργητικού του, χρησιμοποιώντας παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.

Το Α.Κ. απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο προς μέσο επενδυτικό ορίζοντα, που κατανοούν ότι, λόγω της φύσης των αγορών που επενδύει, η αξία του ενεργητικού του δύναται να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Περαιτέρω ανάλυση του βαθμού των επενδυτικών κινδύνων του χαρτοφυλακίου του Α.Κ. δίδεται στο έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές».

Δ) Στο άρθρο 4 «Επιτρεπόμενες Επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου – Επενδυτικά όρια» διαγράφτηκε η τελευταία πρόταση του άρθρου.

 

Ο νέος εγκεκριμένος Κανονισμός, το Ενημερωτικό Δελτίο και το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας Διαχείρισης και στην ιστοσελίδα www.athosam.com

 

Νέο Ψυχικό, 21 Μαρτίου 2019
Η Εταιρεία Διαχείρισης

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ