29/06/2021 – Ολοκλήρωση Συγχώνευσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ και ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Ολοκληρώθηκε την 28/06/2021 η συγχώνευση με απορρόφηση του Α.Κ. «THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» από το «ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο» σύμφωνα με το Κοινό Σχέδιο Συγχώνευσης της 26/05/2021 και της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/1745/25.05.2021.

Οι επενδυτές οι οποίοι κατά την 28/06/2021 (Ημερομηνία Συγχώνευσης) κατείχαν μερίδια του Α.Κ. THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ έλαβαν ίσης αξίας μερίδια της κατηγορίας Α του ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο με σχέση ανταλλαγής 1 μερίδιο THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ = 0,7045 του μεριδίου κατηγορίας Α του ATHOS Income Plus Ομολογιακό Α.Κ. (πηλίκο της διαίρεσης: Καθαρή τιμή μεριδίου THETIS ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ της 28/06/2021 : Καθαρή τιμή μεριδίου κατηγορίας Α του ATHOS Income Plus Ομολογιακό της 28/06/2021).

Πληροφορίες για την εν λόγω συγχώνευση θα βρείτε στα έγγραφα Πληροφορίες προς τους Μεριδιούχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων καθώς και στο Κοινό Σχέδιο Συγχώνευσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.