Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων THETIS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ:

 THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

THETIS ΜΙΚΤΟ

THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

 

Η εταιρεία «ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142754460000), με έδρα το Νέο Ψυχικό (Περικλέους 2, 15451) ανακοινώνει τα εξής:

Α) Δυνάμει της 15/834/20.12.2018 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ, THETIS MIKTO, THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ και THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ, θα ασκείται, από την 28/12/2018 και εφεξής, από την ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Τα παραπάνω Αμοιβαία Κεφάλαια διαχειριζόταν μέχρι την 27/12/2018, η THETIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

Καθήκοντα Θεματοφύλακα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα ασκεί, από την 28/12/2018, η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Οι μεριδιούχοι των ανωτέρω αμοιβαίων κεφαλαίων θα εξυπηρετούνται πλέον από τα γραφεία της «ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» επί της οδού Περικλέους 2, 154 51 Νέο Ψυχικό, τηλ. : 210 67 11 500, φαξ: 210 67 14 800, email : info@athosam.com.

Β) Στο πλαίσιο της ανωτέρω μετάθεσης της διαχείρισης και της αλλαγής Θεματοφύλακα και σε συμμόρφωση με το ν. 4099/2012, οι Κανονισμοί των  ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τροποποιήθηκαν ως εξής:

α) τροποποιήθηκαν το άρθρο 1, παρ.1 και το άρθρο 2 παρ. 1 των Κανονισμών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ως προς την εταιρεία διαχείρισης με αντικατάσταση της THETIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ από την ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ,

β) τροποποιήθηκε το άρθρο 1, παρ.4 των Κανονισμών των Αμοιβαίων κεφαλαίων ως προς το Θεματοφύλακα με αντικατάσταση της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.,

γ) τροποποιήθηκε το άρθρο 9 παρ.2 των Κανονισμών των Αμοιβαίων Κεφαλαίων με την απαλοιφή των περιπτώσεων α και β του εδάφιου i περί κατανομής της αμοιβής διαχείρισης μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης και Εξωτερικού Διαχειριστή και προστέθηκε το εδάφιο xi περί πρόβλεψης αμοιβών σε τρίτους που παρέχουν, κατόπιν ανάθεσης,  υπηρεσίες προς τα Αμοιβαία Κεφάλαια.

 

Νέο Ψυχικό, 28 Δεκεμβρίου 2018
Για την ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος                                                                                                                                                                                                                                                                                 Διευθύνων Σύμβουλος

Το Ενημερωτικό Δελτίο, τα έντυπα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», οι Κανονισμοί καθώς και οι εκθέσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι διαθέσιμα στην έδρα της «ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.athosam.com.