Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου GMM WORLD BALANCED FUND

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:

GMM WORLD BALANCED FUND

 

Η εταιρεία ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142754460000), με έδρα το Νέο Ψυχικό (Περικλέους 2, 15451) ανακοινώνει τα εξής:

Α) Δυνάμει της υπ’ αρ. 5/832/30.11.2018 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από την 14/12/2018 και εφεξής, η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου GMM WORLD BALANCED FUND, θα ασκείται από την ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ το οποίο μέχρι την 13/12/2018 διαχειριζόταν η METLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

Καθήκοντα Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συνεχίζει να ασκεί η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

Οι μεριδιούχοι του ανωτέρω Αμοιβαίων Κεφαλαίου θα εξυπηρετούνται πλέον από τα γραφεία της ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ επί της οδού Περικλέους 2, 154 51 Νέο Ψυχικό, τηλ. : 210 67 11 500, φαξ: 210 67 14 800, email : info@athosam.com.

Β) Στο πλαίσιο της ανωτέρω μετάθεσης της διαχείρισης και σε συμμόρφωση με το ν. 4099/2012, ο κανονισμός του  ανωτέρω αμοιβαίου κεφαλαίου, τροποποιήθηκε ως εξής:

α) τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, παρ.1 και 2 παρ. 1 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ως προς την εταιρεία διαχείρισης με αντικατάσταση της METLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ από την ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ,

β) τροποποιήθηκε το άρθρο 9 παρ.2 με προσθήκη των εδαφίων (δ), (ε) και (στ)  έτσι ώστε να προβλέπονται αμοιβές σε τρίτους που παρέχουν, κατόπιν ανάθεσης, υπηρεσίες στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, τυχόν φορολογικές επιβαρύνσεις που αφορούν στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και, αμοιβές νομικών και λοιπόν συμβούλων, αντίστοιχα. Συνεπεία της εν λόγω προσθήκης προσαρμόσθηκε η αρίθμηση των εναπομεινάντων εδαφίων (ζ) έως και (ι) της παραγράφου.

Για τις ανωτέρω τροποποιήσεις του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι οποίες εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5/832/30.11.2018 απόφασή της, συναινεί ο θεματοφύλακας του αμοιβαίου κεφαλαίου.

 

Νέο Ψυχικό, 14 Δεκεμβρίου 2018
Για την ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος                                                                                                                                                                                                                                                                                Διευθύνων Σύμβουλος

Το ενημερωτικό δελτίο, οι εκθέσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι διαθέσιμα στην έδρα της ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.athosam.com.