Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου ATHOS Income Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY

ATHOS Income Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων

 

Η εταιρεία ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142754460000), με έδρα το Νέο Ψυχικό (Περικλέους 2, 15451) γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι με την 313/20.03.2019 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού του διαχειριζόμενου από αυτήν αμοιβαίου κεφαλαίου «ATHOS Income Plus Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων». Ο τροποποιημένος Κανονισμός του Α.Κ. συνυπογράφεται από τον Θεματοφύλακα του, την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Η τροποποίηση του Κανονισμού του Α.Κ. αφορά στην αλλαγή:

  • της ονομασίας του σε «ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο», και
  • της κατηγορίας του από Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων σε Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Ειδικότερα, ο Κανονισμός του Α.Κ. τροποποιήθηκε ως εξής:

Α) Στην επικεφαλίδα του Κανονισμού, μετονομασία του Α.Κ. σε «ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο».

Β) Στο άρθρο 2, προστέθηκε νέα παράγραφος 1 και τροποποιήθηκε η παράγραφος 2 ως κατωτέρω:

  1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο», το οποίο αναφέρεται για συντομία «Αμοιβαίο Κεφάλαιο» ή «Α.Κ.» διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4099/2012 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και του παρόντος Κανονισμού.
  2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συστάθηκε κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 273/19.7.2017 με την ονομασία «ATHOS Income Plus – Διαχείρισης Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο», με αρχικό ενεργητικό 300.000 Ευρώ. Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 313/20.03.2019 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετονομάστηκε σε «ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο» και ταυτόχρονα μετατράπηκε η επενδυτική πολιτική του από αμοιβαίο κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων σε Ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο.

Συνεπεία των ανωτέρω, επήλθε αλλαγή της αρίθμησης των υπόλοιπων παραγράφων 2 έως και 16 σε 3 έως και 17.

Γ) Το άρθρο 3 «Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική» αντικαταστάθηκε ως κατωτέρω:

  1. Ο επενδυτικός σκοπός του «ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο» είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης, η οποία θα προέρχεται κυρίως από εισόδημα και δευτερευόντως από υπεραξία κεφαλαίου, με την ανάληψη του χαμηλότερου δυνατού επενδυτικού κινδύνου.
  2. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού το Α.Κ. επενδύει κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους σε Ευρώ (υπερεθνικές, κρατικές και εταιρικές ομολογίες, και κρατικά έντοκα γραμμάτια) ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η μέση τροποποιημένη διάρκεια του χαρτοφυλακίου (Modified duration) δεν θα ξεπερνά τα τρία (3) έτη.
  3. Η επενδυτική φιλοσοφία βασίζεται στη θεμελιώδη ανάλυση. Αναλύοντας τα διεθνή μακροοικονομικά δεδομένα, διαπιστώνεται η φάση του οικονομικού κύκλου και εκτιμάται η πορεία βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών, με σκοπό τη βέλτιστη κατανομή του ενεργητικού του Α.Κ. μεταξύ χρεωστικών τίτλων και μετρητών. Στην συγκρότηση του χαρτοφυλακίου, λαμβάνονται υπόψη η σταθμισμένη χρονοδιάρκεια, η κυρτότητα καθώς και η θέση κάθε ομολόγου στην καμπύλη αποδόσεων. Σε δεύτερο επίπεδο εφαρμόζεται κατάλληλη μεθοδολογία ανάλυσης, προκειμένου να επιλεγούν συγκεκριμένες εκδόσεις τίτλων και το ποσοστό επένδυσης σε κρατικούς και εταιρικούς τίτλους. Σε σχέση με την επιλογή εταιρικών τίτλων, στόχος είναι η επιλογή εκδόσεων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που εμφανίζουν θετικά μεταβαλλόμενη ζήτηση, παρουσιάζουν ηγετική θέση στον κλάδο τους ή δραστηριοποιούνται σε μικρά κομμάτια της αγοράς, εμφανίζουν θετικές προοπτικές κερδοφορίας και αποδεδειγμένα ικανή διοίκηση. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή των συγκεκριμένων τίτλων στοχεύει στη βελτιστοποίηση της σχέσης κινδύνου/απόδοσης σύμφωνα με τη θεωρία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.
  4. Το Α.Κ. δύναται να προστατεύει (αντισταθμίζει) ή να βελτιώνει (διαχειρίζεται αποτελεσματικά) τις αποδόσεις των στοιχείων του ενεργητικού του, χρησιμοποιώντας παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.
  5. Το Α.Κ. απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο προς μέσο επενδυτικό ορίζοντα, που κατανοούν ότι, λόγω της φύσης των αγορών που επενδύει, η αξία του ενεργητικού του δύναται να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Περαιτέρω ανάλυση του βαθμού των επενδυτικών κινδύνων του χαρτοφυλακίου του Α.Κ. δίδεται στο έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές».

 

Ο νέος εγκεκριμένος Κανονισμός, το Ενημερωτικό Δελτίο και το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας Διαχείρισης και στην ιστοσελίδα www.athosam.com

 

Νέο Ψυχικό, 21 Μαρτίου 2019
Η Εταιρεία Διαχείρισης

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ