Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου ATHOS Navigator Ελληνικό Μικτό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY

ATHOS Navigator Ελληνικό Μικτό

Η εταιρεία ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142754460000), με έδρα το Νέο Ψυχικό (Περικλέους 2, 15451) γνωστοποιεί με βάση το άρθρο 5 του Ν.4099/2012 ότι με την 328/26.06.2019 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού του διαχειριζόμενου από αυτήν αμοιβαίου κεφαλαίου «ATHOS Navigator Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο». Ο τροποποιημένος Κανονισμός του Α.Κ. συνυπογράφεται από τον Θεματοφύλακα, την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και ισχύει από την 28.06.2019.

Η τροποποίηση του Κανονισμού του Α.Κ. αφορά στην αλλαγή:

 • της ονομασίας του σε «INCOME GREEK BOND FUND», και
 • της κατηγορίας του από Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Ειδικότερα, ο Κανονισμός του Α.Κ. τροποποιήθηκε ως εξής:

Α) Στην επικεφαλίδα του Κανονισμού, μετονομασία του Α.Κ. σε «INCOME GREEK BOND FUND».

Β) Στο άρθρο 2, προστέθηκε νέα παράγραφος 1 ως κάτωθι:

1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «INCOME GREEK BOND FUND», το οποίο αναφέρεται εν συντομία «Αμοιβαίο Κεφάλαιο» ή «Α.Κ.» διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4099/2012 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και του παρόντος Κανονισμού.

Γ) Συνεπεία της ανωτέρω προσθήκης, οι υπόλοιπες παράγραφοι 1 έως 16 του άρθρου 2 του Κανονισμού έλαβαν νέα αρίθμηση από 2 έως 17 και στη συνέχεια οι παράγραφοι με νέα αρίθμηση 2, 8, 14 και 15 τροποποιήθηκαν ως εξής:

2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συστάθηκε κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 273/19.7.2017 με την ονομασία «ATHOS Navigator – Ελληνικό Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο», με αρχικό ενεργητικό 300.000 Ευρώ. Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 328/26.06.2019 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μετονομάστηκε σε «INCOME GREEK BOND FUND» και ταυτόχρονα μετατράπηκε η επενδυτική πολιτική του από Μικτό αμοιβαίο κεφάλαιο σε Ομολογιακό αμοιβαίο κεφάλαιο από την 28.06.2019.

8. Κατά την ημέρα σύστασης του Α.Κ. η τιμή εκδόσεως του μεριδίου ορίσθηκε σε δέκα (10,00) Ευρώ ανά μερίδιο για κάθε μία από τις κατηγορίες μεριδίων Α και Β. Με την απόφαση 328/26.06.2019 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όλα τα εκδοθέντα και διατιθέντα, πριν την 28.06.2019, μερίδια της κατηγορίας Α (class A) του Α.Κ. μετατράπηκαν σε μερίδια κατηγορίας GMM (class GMM) και όλα τα εκδοθέντα και διατιθέντα, πριν την 28.06.2019, μερίδια της κατηγορίας Β του Α.Κ. μετατράπηκαν σε μερίδια της κατηγορίας ATHOS (class ATHOS). Κατά την ημέρα συστάσεως άλλης κατηγορίας μεριδίων πλην της GMM, η τιμή του μεριδίου της νέας κατηγορίας θα είναι ταυτόσημη με την τιμή των μεριδίων κατηγορίας GMM.

14. Τα μερίδια του Α.Κ. διακρίνονται σε τρείς (3) διαφορετικές κατηγορίες (classes), οι οποίες απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών και παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα όσον αφορά στις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς και την αμοιβή της Εταιρείας.

α. Κατηγορία GMM (class GMM): Τα μερίδια κατηγορίας GMM είναι διαθέσιμα και απευθύνονται σε επενδυτές που συναλλάσσονται με την Εταιρεία μετά από σύσταση συγκεκριμένων φυσικών και νομικών προσώπων. Στην παρούσα κατηγορία μεριδίων έχουν μετατραπεί, από την 28.06.2019, και όλα τα μερίδια της κατηγορίας Α (class A) κατ’ εφαρμογή της απόφασης 328/26.06.2019 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

β. Κατηγορία ATHOS (class ATHOS): Τα μερίδια κατηγορίας ΑTHOS διατίθενται σε επενδυτές που συναλλάσσονται με την Εταιρεία είτε απευθείας είτε μέσω Τραπεζών, Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), Ανώνυμων Εταιρειών Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.) που ανήκουν στο εκάστοτε ισχύον δίκτυο διάθεσης μεριδίων του Α.Κ. που διαθέτει η Εταιρεία. Στην παρούσα κατηγορία μεριδίων έχουν μετατραπεί, από την 28.06.2019, και όλα τα μερίδια της κατηγορίας Β (class Β) κατ’ εφαρμογή της απόφασης 328/26.06.2019 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

γ. Κατηγορία INSTITUTIONAL (class INSTITUTIONAL): Τα μερίδια κατηγορίας INSTITUTIONAL διατίθενται μόνον σε θεσμικούς επενδυτές. Ως θεσμικοί επενδυτές για τους σκοπούς διάκρισης των κατηγοριών μεριδίων του Α.Κ. νοούνται τα πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού, τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), κλπ. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή αμφισβήτησης ως προς την ιδιότητα του θεσμικού επενδυτή σε υπάρχοντα ή υποψήφιο μεριδιούχο, η Εταιρεία θα είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει οριστικά σχετικά.

 1. Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Τυχόν κόστος που προκύπτει κατά την έκδοση νέας κατηγορίας μεριδίων λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής του μεριδίου της νέας κατηγορίας. Η Εταιρεία δύναται, εάν οι συνθήκες της αγοράς δικαιολογούν κάτι τέτοιο, να αποφασίζει το κλείσιμο μίας κατηγορίας ή την ενοποίηση διαφορετικών κατηγοριών μεριδίων μετά από τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού.

Δ) Το άρθρο 3 «Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική» αντικαταστάθηκε ως κατωτέρω:

 1. Ο επενδυτικός σκοπός του «INCOME GREEK BOND FUND» είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης, η οποία θα προέρχεται κυρίως από εισόδημα και δευτερευόντως από υπεραξία κεφαλαίου, με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού επενδυτικού κινδύνου.
 2. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού το Α.Κ. επενδύει κυρίως σε ομολογίες εταιρειών που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα ή είναι Ελληνικών συμφερόντων και σε Ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Δευτερευόντως το Α.Κ. μπορεί να επενδύσει σε κρατικά, υπερεθνικά και εταιρικά ομόλογα εξωτερικού καθώς επίσης και σε τραπεζικές καταθέσεις και ισοδύναμου ρευστότητας χρεωστικούς τίτλους.
 3. Η επενδυτική φιλοσοφία βασίζεται στη θεμελιώδη ανάλυση. Αναλύοντας τα μακροοικονομικά δεδομένα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, διαπιστώνεται η φάση του οικονομικού κύκλου και εκτιμάται η πορεία βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών, με σκοπό τη βέλτιστη κατανομή του ενεργητικού του Α.Κ. μεταξύ ομολόγων και μετρητών. Στην συγκρότηση του χαρτοφυλακίου, λαμβάνονται υπόψη η σταθμισμένη χρονοδιάρκεια, η κυρτότητα καθώς και η θέση κάθε ομολόγου στην καμπύλη αποδόσεων. Σε δεύτερο επίπεδο εφαρμόζεται κατάλληλη μεθοδολογία ανάλυσης, προκειμένου να επιλεγούν συγκεκριμένες εκδόσεις τίτλων και το ποσοστό επένδυσης σε κρατικούς και εταιρικούς τίτλους. Σε σχέση με την επιλογή εταιρικών τίτλων, στόχος είναι η επιλογή εκδόσεων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που εμφανίζουν θετικά μεταβαλλόμενη ζήτηση, παρουσιάζουν ηγετική θέση στον κλάδο τους ή δραστηριοποιούνται σε μικρά κομμάτια της αγοράς, εμφανίζουν θετικές προοπτικές κερδοφορίας και αποδεδειγμένα ικανή διοίκηση. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή των συγκεκριμένων τίτλων στοχεύει στη βελτιστοποίηση της σχέσης κινδύνου/απόδοσης σύμφωνα με τη θεωρία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.
 4. Το Α.Κ. δύναται να προστατεύει (αντισταθμίζει) ή να βελτιώνει (διαχειρίζεται αποτελεσματικά) τις αποδόσεις των στοιχείων του ενεργητικού του, χρησιμοποιώντας παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.
 5. Το Α.Κ. παρουσιάζει μέσο επενδυτικό κίνδυνο και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επενδυτές με μέσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που κατανοούν ότι, λόγω της φύσης των αγορών που επενδύει, η αξία του ενεργητικού του δύναται να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Περαιτέρω ανάλυση του βαθμού των επενδυτικών κινδύνων του χαρτοφυλακίου του Α.Κ. δίδεται στο έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές».

Ε) Στο άρθρο 8 «Προμήθειες, Αμοιβές και λοιπά Έξοδα που βαρύνουν το Ενεργητικό του Α.Κ. και τους Μεριδιούχους» αντικαταστάθηκαν:

α. Ο Πίνακας της παραγράφου 1 αναφορικά με τα μέγιστα ποσοστά προμηθειών διάθεσης και εξαγοράς, ως κάτωθι:

Κατηγορία Μεριδίων (classes) GMM ATHOS INSTITUTIONAL
Μέγιστο ποσοστό Προμήθειας Διάθεσης 2,00% 3,00% 0,00%
Μέγιστο ποσοστό Προμήθειας Εξαγοράς 1,00% 1,00% 0,00%

 

β. Ο Πίνακας της παραγράφου 2, εδάφιο (α) αναφορικά με το μέγιστο ποσοστό σταθερής Αμοιβής Διαχείρισης, ως κάτωθι:

Κατηγορία Μεριδίων (classes) GMM ATHOS INSTITUTIONAL
Μέγιστο ετήσιο ποσοστό Σταθερής Αμοιβής Διαχείρισης 1,25% 1,50% 0,75%

 

ΣΤ) Το άρθρο 9 «Διανομή ή Επανεπένδυση Κερδών» αντικαταστάθηκε ως κατωτέρω:

 1. Οι πρόσοδοι του Α.Κ. από τόκους καιμερίσματαδύνανται να διανέμονται ή να επανεπενδύονται κάθε χρόνο στους μεριδιούχους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της χρήσης που βαρύνουν το Α.Κ. και προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού.
 2. Η Εταιρεία δύναται να διανέμει ή να επανεπενδύει κάθε χρόνο, κατά την κρίση της, στους μεριδιούχους τα κέρδη που προέρχονται από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του Α.Κ., μετά την αφαίρεση τυχόν συντελεσθείσων μέχρι το τέλος της χρήσης κεφαλαιακών ζημιών.
 3. Εφόσον η Εταιρεία αποφασίσει τη διανομή των κερδών, αυτή θα γίνεται σε όλους όσοι ήταν κάτοχοι μεριδίων την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής χρήσης κατά την οποία προέκυψαν τα κέρδη. Η διανομή θα γίνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε χρήσης, η οποία έχει τη διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και θα προηγείται σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο (www.athosam.com).
 4. Κατά την καταβολή των κερδών παρακρατούνται οι αναλογούντες φόροι όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.

 

Ο νέος εγκεκριμένος Κανονισμός, το Ενημερωτικό Δελτίο και το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας Διαχείρισης και στην ιστοσελίδα www.athosam.com.

Νέο Ψυχικό, 28 Ιουνίου 2019
Η Εταιρεία Διαχείρισης

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ