Διοικητικό Συμβούλιο

Η ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. διοικείται και εκπροσωπείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Χρήστος Παναγιωτόπουλος – Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος – Διευθύνων Σύμβουλος

Άγγελος Πολίτης – Εντεταλμένος Σύμβουλος

Δημήτριος Σακέλλιος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ελευθέριος Χαΐτογλου – Μη Εκτελεστικό Μέλος