Ενημερωτικό Υλικό ATHOS Wealth

MiFID II

Από την 1η Νοεμβρίου 2007 τέθηκε σε εφαρμογή ο ν. 3606/2007 για τις αγορές των Χρηματοπιστωτικών Μέσων, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ευρύτερα γνωστής ως Markets in Financial Instruments Directive (MiFID).

Με τον ν. 4514/2018 ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η νεότερη Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ευρύτερα γνωστής ως “Markets in Financial Instruments Direcive II, (MiFID II)”, η οποία ρυθμίζει πλέον την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η νέα νομοθεσία καθώς και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο ενισχύει περαιτέρω την ακεραιότητα και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των κεφαλαιαγορών στοχεύοντας στην παροχή αυξημένης προστασίας στους επενδυτές, στην τόνωση του ανταγωνισμού, στην ενίσχυση της διασυνοριακής παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς στην προαγωγή της διαφάνειας των αγορών.

Οδηγός για τους Επενδυτές (MiFID I)

Νόμος 4514/2018 (MiFID II)

Προσυμβατική Ενημέρωση

Tο έγγραφο Προσυμβατικής Πληροφόρησης Πελατών έχει στόχο να παράσχει στους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες της ATHOS ASSET MANAGEMENT οι οποίοι έχουν υπογράψει ή ενδέχεται να υπογράψουν συμβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με την ίδια και τις υπηρεσίες της, τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις προτεινόμενες επενδυτικές στρατηγικές, το κόστος παροχής των υπηρεσιών της καθώς και τις πολιτικές και διαδικασίες που η Εταιρεία έχει θεσπίσει για τη συμμόρφωση της με τους κανόνες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τις αγορές χρηματοπιστικών μέσων. Το εν λόγω έγγραφο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί σύμβαση.

Προσυμβατική Ενημέρωση

Επενδυτικές Στρατηγικές