Εταιρική Ταυτότητα

ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Διακριτικός τίτλος: ATHOS ASSET MANAGEMENT
Απ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/781/24.4.2017
Legal Entity Identifier (LEI):254900CCGB73PBHKXL72
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142754460000
Α.Φ.Μ.:997010182, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Εποπτεύουσα Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

H ATHOS ASSET MANAGEMENT είναι μία ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων και περιουσίας η οποία έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είναι μέλος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Σκοπός της εταιρείας, σύμφωνα με το ν.4099/2012, όπως ισχύει είναι:

  • Η διαχείριση Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) εγκεκριμένων βάσει της Οδηγίας 2009/65//ΕΚ καθώς και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων,
  • Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας, σύμφωνα με εντολές που δίδονται από πελάτες και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν.3606/2007, όπως ισχύει,
  • Η παροχή επενδυτικών συμβουλών για ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν.3606/2007, όπως ισχύει,
  • Η φύλαξη και η διοικητική διαχείριση μεριδίων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων.

Οι ιδρυτές της ATHOS ASSET MANAGEMENT είναι καταξιωμένοι επιχειρηματίες και στελέχη με πολυετή εμπειρία σε ελληνικούς και διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης και επιτυχημένης πορείας της στον χρηματοοικονομικό χώρο, η διοικητική ομάδα της ATHOS ASSET MANAGEMENT, είχε υπό τη διαχείρισή της κεφάλαια που ξεπερνούσαν τα 5 δισ Ευρώ, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, με συνέπεια και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες της και πάντα προσηλωμένη στην επίτευξη των στόχων και των προσδοκιών των πελατών της.