Γιατί να επενδύσω σε Αμοιβαία Κεφάλαια ;

Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) αποτελούν διεθνώς παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας και των κεφαλαιαγορών.

Οι ΟΣΕΚΑ είναι οργανισμοί που αντλούν τη δύναμή τους από τη μεγάλη αξία της συλλογικής διαχείρισης των επενδύσεων μεγάλου αριθμού επενδυτών. Χάρη στην παρουσία των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων ένας πολύ μεγάλος αριθμός επενδυτών προσεγγίζει τη λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου και συμμετέχει σε αυτές.

Εξάλλου οι ΟΣΕΚΑ στην ευρωπαϊκή αγορά αλλά και παγκοσμίως αποτελούν το ιδανικό όχημα για τη διαχείριση των διαθέσιμων των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του 2ου και του 3ου Πυλώνα. Παράλληλα με ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο ασφαλιστικό σύστημα και αποτελούν συμπαραστάτη του κράτους στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.

Στην Ελλάδα οι ΟΣΕΚΑ λαμβάνουν κυρίως τη μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου το οποίο διαχειρίζεται η Α.Ε.Δ.Α.Κ. (Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων). Η σύσταση και λειτουργία της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διέπεται από το ν. 4099/2012 όπως ισχύει καθώς και από τις κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Για τον επενδυτή/μεριδιούχο η επένδυση σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Επαγγελματική διαχείριση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εξασφαλίζει την ορθολογική λήψη επενδυτικών αποφάσεων
  • Διασπορά των επενδύσεων σε αγορές αξιογράφων διαφορετικού τύπου
  • Καθημερινή παρακολούθηση της αξίας της επένδυσής του από τις σχετικές στήλες του Τύπου όπου υποχρεωτικά δημοσιεύεται η ημερησία αποτίμηση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή στην ιστοσελίδα της Α.Ε.Δ.Α.Κ.
  • Δυνατότητα αμέσου ρευστοποίησης της συμμετοχής τους (μέσα σε (5) πέντε ημέρες)
  • Πρόσβαση στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού
  • Διαπραγματευτική δύναμη που παρέχει το ύψος του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
  • Διαφάνεια διαχείρισης για την οποία μεριμνά η σχετική νομοθεσία, οι μηχανισμοί λειτουργίας ελέγχου των Α.Ε.Δ.Α.Κ. και οι εποπτικές αρχές.
  • Διασφάλιση και φύλαξη της περιουσίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τον Θεματοφύλακα (Τράπεζα)
  • Κοινός λογαριασμός καθώς τα μερίδια μπορούν να εκδίδονται σε «κοινό λογαριασμό» δύο ή περισσοτέρων προσώπων
  • Η φορολογική υποχρέωση του επενδυτή εξαντλείται από τη φορολογία που επιβάλλεται επί του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Η λειτουργία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ρυθμίζεται από το ν. 4099/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.  Με το ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/20-12-12) έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ).