Μη διαθέσιμο έγγραφο

Το αντίστοιχο έγγραφο του νεοσύστατου Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα είναι διαθέσιμο μετά τη συμπλήρωση της πρώτης  εξαμηνιαίας οικονομικής χρήσης, ή ετήσιας οικονομικής χρήσης.