Όροι Χρήσης

Τα κάθε είδους στοιχεία, πληροφορίες και υλικό που παρατίθενται στην Ιστοσελίδα της ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (Εταιρεία) έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, δύνανται δε να υπόκεινται σε διαρκή ανανέωση και τροποποίηση.  Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα μας και κάθε χρήση του υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Με κάθε πρόσβαση και χρήση του υλικού αυτού τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε απεριόριστα και ανεπιφύλακτα τους συγκεκριμένους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το συνολικό περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Τα περιεχόμενα αυτής της Ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας, και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο. Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάσετε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτής της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα της Ιστοσελίδας μας, δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα ή σήμα ή λογότυπο της Εταιρείας.

Ενημέρωση Επενδυτών

Η παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπεί στην παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων, στο πλαίσιο της βασικής ενημέρωσης των επισκεπτών της σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ που η Εταιρία διαχειρίζεται και/ή αντιπροσωπεύει, καθώς και με άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που η Εταιρία παρέχει. Καμία παρεχόμενη στους επισκέπτες του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου πληροφορία δεν είναι δυνατό – σε καμία περίπτωση – να αποτελέσει ή να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση αγοράς, παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξης ή σύναψης σύμβασης ή ως επενδυτική συμβουλή, αλλά εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να αξιολογήσει την παρεχόμενη σε αυτόν πληροφόρηση και να ενεργήσει με βάση τις προσωπικές του επιδιώξεις και επιθυμίες, αναπτύσσοντας ιδιωτική πρωτοβουλία. Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, όλες οι παρατιθέμενες στο παρόν απόψεις, δηλώσεις και πληροφορίες ανήκουν στην Εταιρία και μπορούν ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθούν, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται, αναπαράγονται, τροποποιούνται ή διανέμονται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρίας.

Οι επενδύσεις συνεπάγονται κινδύνους. Η αρχική αξία της επένδυσης και η απόδοσή της είναι δυνατό να σημειώνουν άνοδο ή πτώση, με ενδεχόμενη απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης, να ανατρέχουν και να διαβάζουν προσεκτικά τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIIDs) και το ενημερωτικό δελτίο των ΟΣΕΚΑ και να σταθμίζουν, με τη βοήθεια και συμβουλή εξειδικευμένων επαγγελματιών συμβούλων, την καταλληλότητα κάθε επένδυσης και τις φορολογικές συνέπειες που αυτή ενδέχεται να έχει.

Το έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, το ενημερωτικό δελτίο, οι κανονισμοί και οι τελευταίες εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ της Εταιρίας διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν στην έδρα της Εταιρίας και στην παρούσα ιστοσελίδα.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, ο οποίος αναγνωρίζει και ρητά αποδέχεται ότι οι πληροφορίες και οι παρεχόμενες με τον τρόπο αυτόν υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, χωρίς να συνοδεύονται από καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε έμμεσα δηλωμένη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τυχόν μελλοντικές. Με δεδομένους τους οικονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους της αγοράς, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι οι ΟΣΕΚΑ θα επιτύχουν τους επενδυτικούς τους στόχους.

Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του site και της εφαρμογής app υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε κάθε περίπτωση το site και η εφαρμογή app διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.

Πολιτική Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπο μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Απολύτως απαραίτητα cookies: Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

Cookies επιδόσεων: Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies Λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή ,ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Cookies στόχευσης/διαφήμισης: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

Διαχείριση Κίνησης: Τα προγράμματα διαχείρισης της κίνησης στο www.athosam.com χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό τεχνικών προβλημάτων, που ενδεχομένως να εμφανιστούν κατά την πλοήγησή σας στο site. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε μέσω αυτών των προγραμμάτων, διορθώνουμε τεχνικά λάθη και προβλήματα και βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από το site, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες του χρήστη.

Δικαιοδοσία

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, αρμόδια δε για κάθε ζήτημα που ανακύπτει από την εφαρμογή και ερμηνεία των όρων χρήσης του είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας κριθεί αντίθετος προς το νόμο και, συνεπώς, άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδίκαια να ισχύει, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οι όροι χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας δύναται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την Εταιρία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.