Πιστοποιημένα Στελέχη

Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρ.6 του άρθρου 2 της υπ’αριθμ.11/720/16.7.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ε.Κ. με θέμα «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007», επισυνάπτεται κατάσταση πιστοποιημένων στελεχών της ATHOS ASSET MANAGEMENT, με αναφορά στο είδος πιστοποιητικού, το έτος κτήσης ή ανανέωσής του καθώς και το έτος λήξης του.

Κατάσταση Πιστοποιημένων Στελεχών