Ποιά είναι η διαδικασία ρευστοποίησης της επένδυσής μου;

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ρευστοποιήσετε την επένδυσή σας στα αμοιβαία κεφάλαια της ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. θα πρέπει να υποβάλλετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εξαγοράς και το αργότερο εντός πέντε εργασίμων ημερών θα σας καταβληθεί, σύμφωνα με τον τρόπο που έχετε επιλέξει, το ποσό της εξαγοράς.