Ποιά είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να επενδύσω;

Κατά τη διαδικασία απόκτησης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν.3691/2008) και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις (Απ. Ε.Κ. 1/506/8.4.2009) όπως εκάστοτε ισχύουν, η ATHOS ASSET MANAGEMENT θα σας ζητήσει τα παρακάτω απαιτούμενα στοιχεία καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα για την επιβεβαίωση των προσωπικών σας στοιχείων και τη διενέργεια της επένδυσής σας.

 

   Απαιτούμενα στοιχεία    Έγγραφα πιστοποίησης στοιχείων
 • Ονοματεπώνυμο / Πατρώνυμο Δικαιούχου – ων
 • Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας – Εκδούσα αρχή ή Αριθμός Διαβατηρίου
 • Ημερομηνία και τόπος γέννησης
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 •  Διεύθυνση κατοικίας
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ, ή
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας, ή
 • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου
 •  Επάγγελμα και επαγγελματική διεύθυνση
 • Βεβαίωση εργοδότη / Αντίγραφο πρόσφατης μισθοδοσίας, ή
 • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου, ή
 • Επαγγελματική ταυτότητα, ή
 • Παραστατικό Ασφαλιστικού φορέα
 •  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
 •  Πρόφατο Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου
 • Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
 • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου, ή
 • Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και ο δικαιούχος