Πώς μπορώ να επενδύσω στα Athos Funds;

Η επένδυση στα ATHOS Funds είναι μία απλή διαδικασία που καθορίζεται αυστηρά από το νόμο και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

Στον υποψήφιο μεριδιούχο, χορηγείται δωρεάν από την ATHOS ASSET MANAGEMENT, πριν από την υποβολή της Αίτησης Απόκτησης Μεριδίων το έντυπο Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές.

Επίσης, ο υποψήφιος μεριδιούχος μπορεί κατόπιν αιτήματός του να ζητήσει το Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο ενδιαφέρεται να επενδύσει καθώς και την τελευταία δημοσιευμένη Ετήσια ή Εξαμηνιαία έκθεση.

Στη συνέχεια για την επένδυση στα ATHOS Funds απαιτείται:

Υποβολή Αίτησης Απόκτησης Μεριδίων
Ο υποψήφιος επενδυτής συμπληρώνει και υποβάλει στην ATHOS ASSET MANAGEMENT την Αίτηση Απόκτησης Μεριδίων και ταυτόχρονα προσκομίζει εκείνα τα έγγραφα που πιστοποιούν το ονοματεπώνυμο του, το επάγγελμα, τον Α.Φ.Μ., τη διεύθυνση κατοικίας κλπ. όπως αυτά προβλέπονται από το ν.3691/2008 για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ταυτόχρονα, ο υποψήφιος επενδυτής επιλέγει τα αμοιβαία κεφάλαια στα οποία επιθυμεί να επενδύσει καθώς και το αντίστοιχο ποσό επένδυσης.

Κατά την υποβολή της Αίτησης Απόκτησης Μεριδίων ο υποψήφιος επενδυτής παρέχει επίσης στην Εταιρεία όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις, την εμπειρία και τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει αναφορικά με την επένδυση σε συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο, προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητα του συγκεκριμένου αμοιβαίου κεφαλαίου για τον υποψήφιο επενδυτή. Για τον έλεγχο της καταλληλότητας η Εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα τυποποιημένο Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Καταλληλότητας όπου μέσα από τις συγκεκριμένες απαντήσεις του υποψήφιου επενδυτή θα εκτιμηθεί κατά πόσον το αμοιβαίο κεφάλαιο που έχει επιλέξει είναι κατάλληλο βάσει του επενδυτικού του προφίλ.

Καταβολή του ποσού επένδυσης στην Τράπεζα – Θεματοφύλακα
Η συμμετοχή στο αμοιβαίο κεφάλαιο που ο υποψήφιος επενδυτής έχει επιλέξει προϋποθέτει την καταβολή του ποσού επένδυσης στον τραπεζικό λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου που τηρείται στην Τράπεζα – Θεματοφύλακα. Οι σχετικοί τραπεζικοί λογαριασμοί αναγράφονται στον πίνακα τραπεζικών λογαριασμών των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Αποδοχή της Αίτησης Απόκτησης Μεριδίων
Η διαδικασία απόκτησης μεριδίων ολοκληρώνεται με την αποδοχή της Αίτησης Απόκτησης Μεριδίων από την ATHOS ASSET MANAGEMENT και την ενημέρωση του μεριδιούχου για το συνολικό αριθμό μεριδίων που απέκτησε με βάση την τιμή του αμοιβαίου κεφαλαίου την ημερομηνία που το ποσό επένδυσης κατέστη διαθέσιμο στην Τράπεζα – Θεματοφύλακα του αμοιβαίου κεφαλαίου.