INCOME GREEK BOND FUND

INCOME GREEK BOND FUND

Ο επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου INCOME GREEK BOND FUND είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης, η οποία θα προέρχεται κυρίως από εισόδημα και δευτερευόντως από υπεραξία κεφαλαίου, με την ανάληψη του μικρότερου δυνατού επενδυτικού κινδύνου.

Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομολογίες εταιρειών που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα ή είναι Ελληνικών συμφερόντων και σε Ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Δευτερευόντως το Α.Κ. μπορεί να επενδύσει σε κρατικά, υπερεθνικά και εταιρικά ομόλογα εξωτερικού καθώς επίσης και σε τραπεζικές καταθέσεις και ισοδύναμου ρευστότητας χρεωστικούς τίτλους.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο INCOME GREEK BOND FUND απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα (άνω των 3 ετών) που κατανοούν, ότι λόγω της φύσης των αγορών που επενδύει, η αξία του ενεργητικού δύναται να παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις.

 

Πληροφοριακά Έντυπα