Προηγούμενες επιδόσεις ΟΣΕΚΑ

Σε εφαρμογή του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) καθώς και των συμπληρωματικών σε αυτόν Κανονισμών (ΕΕ) 2017/653 και 2021/2268 της Επιτροπής και πιο συγκεκριμένα του Παραρτήματος VIII «Περιεχόμενο και Παρουσίαση των πληροφοριών σχετικά με προηγούμενες επιδόσεις», η Εταιρεία μας παραθέτει πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται.

ATHOS Income Plus Ομολογιακό Α.Κ. (κατηγορία μεριδίου Α)

ATHOS Income Plus Ομολογιακό Α.Κ. (κατηγορία μεριδίου Β)

ATHOS Income Plus Ομολογιακό Α.Κ. (κατηγορία μεριδίου I)

ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ. (κατηγορία μεριδίου Α)

ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ. (κατηγορία μεριδίου B)

ATHOS Recovery Ελληνικό Ομολογιακό Α.Κ. (κατηγορία μεριδίου I)

European Bond Fund Target 2027 (κατηγορία μεριδίου Α)

European Bond Fund Target 2027 (κατηγορία μεριδίου Μ)

ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ. (κατηγορία μεριδίου Α)

ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ. (κατηγορία μεριδίου B)

ATHOS High Peaks Ελληνικό Μετοχικό Α.Κ. (κατηγορία μεριδίου I)

ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών Α.Κ. (κατηγορία μεριδίου Α)

ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών Α.Κ. (κατηγορία μεριδίου Β)

ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών Α.Κ. (κατηγορία μεριδίου I)

ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών Α.Κ. (κατηγορία μεριδίου Ε-USD)

GMM WORLD BALANCED FUND

THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

THETIS MIKTO

THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ