Τριμηνιαία Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων

2023

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  B’ Τρίμηνο 2023

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  Α’ Τρίμηνο 2023

 

2022

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  Δ’ Τρίμηνο 2022

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  Γ’ Τρίμηνο 2022

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  B’ Τρίμηνο 2022

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  Α’ Τρίμηνο 2022

 

2021

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  Δ’ Τρίμηνο 2021

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  Γ’ Τρίμηνο 2021

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  B’ Τρίμηνο 2021

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  Α’ Τρίμηνο 2021

 

2020

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  Δ’ Τρίμηνο 2020

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  Γ’ Τρίμηνο 2020

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  B’ Τρίμηνο 2020

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  Α’ Τρίμηνο 2020

 

2019

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  Δ’ Τρίμηνο 2019

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  Γ’ Τρίμηνο 2019

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  Β’ Τρίμηνο 2019

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  Α’ Τρίμηνο 2019

 

2018

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  Δ’ Τρίμηνο 2018

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  Γ’ Τρίμηνο 2018

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  B’ Τρίμηνο 2018

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  Α’ Τρίμηνο 2018

 

2017

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  Δ’ Τρίμηνο 2017

Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού –  Γ’ Τρίμηνο 2017