Κανονισμός SFDR

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088, της 27ης Νοεμβρίου 2019, περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (γνωστός ως Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) τέθηκε σε ισχύ στις 10 Μαρτίου 2021. Ο κανονισμός καθορίζει εναρμονισμένους κανόνες για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους σχετικά με τη διαφάνεια όσον αφορά την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και την εξέταση των δυσμενών επιπτώσεων βιωσιμότητας στις διαδικασίες τους και την παροχή σχετικών με τη βιωσιμότητα πληροφοριών.

Η ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατά τη διαχείριση συλλογικών χαρτοφυλακίων (ΟΣΕΚΑ με τη μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων) και ατομικών χαρτοφυλακίων, εμπίπτει στην έννοια του συμμετέχοντος στις χρηματοπιστωτικές αγορές ενώ κατά την άσκηση της υπηρεσίας παροχής επενδυτικών συμβουλών εμπίπτει στην έννοια του χρηματοοικονομικού συμβούλου με βάση τον Κανονισμό SFDR και ως εκ τούτου έχει τις σχετικές υποχρεώσεις που αναφέρονται σε αυτόν.

 

Δήλωση της ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(β) και (5)(β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088

Η ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας1 στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παροχής επενδυτικών συμβουλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, την οποία μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ.

Ωστόσο, η Εταιρία δηλώνει ότι:

Α) προς το παρόν δεν λαμβάνει υπόψη της τις δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας2 ελλείψει επαρκών διαθέσιμων στοιχείων ως προς τους εν λόγω παράγοντες για το σύνολο των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων που συμπεριλαμβάνονται στα συλλογικά (ΟΣΕΚΑ) και στα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται, όπως και σε αυτά που προτείνει στους πελάτες της κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών και

Β) μόλις τα ως άνω στοιχεία για τους παράγοντες αειφορίας καταστούν διαθέσιμα, η Εταιρία προτίθεται να τροποποιήσει την ανωτέρω πολιτική της, υιοθετώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.


1 «κίνδυνος βιωσιμότητας»: γεγονός ή περίσταση στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης που, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει πραγματικές ή δυνητικές σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία μιας επένδυσης.

2 «παράγοντες αειφορίας»: περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα προσωπικού, σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας.